ستاره خانم خنگی


بانی موقوفات و ساخت مجدد حمام عمومی روستا موسوم به حمام ستاره خانم

نویسنده :moslemzade|مشاهیر خُنگ | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ