شعر باران خواهی


ابر سیاه پر پر
خود را کشیده یک بر
بارون بباره جر جر
الله بده تو باران
به حرمت مزاران
گلهای سرخ لاله
در زر خاک مناله
از غم اوو جاله
الله بده تو باران
به حرمت مزاران
گندم که سینه چاکه
یک گز به زر خاکه
از تشنگی هلاکه
الله بده تو باران
به حرمت مزاران
هم بزا و هم میشان
از تشنگی پریشان
حکم خدای ایشان
الله بده تو باران
به حرمت مزاران
بزغاله ها شیر مایه
چوپونا پنیر مایه
مالدار میش سیر مایه
الله بده تو باران
به حرمت مزاران
بزغاله ی کر کفتر
بغ می زنه سر پل
از غم شیر مادر
الله بده تو باران
به حرمت مزاران
آهو به کوه چریده
خوشه د کم چغیده
به سر چشمه دویده
یک چکه اوو ندیده
الله بده تو باران
به حرمت مزاران
اونای که دیمه کارن
اوویی به جوی ندارن
امید با تو دارن
الله بده تو باران
به حرمت مزاران......


نویسنده :moslemzade|فرهنگ و آداب و رسوم | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ