عنوان خبرعكس هاي يادگاري سال 1348 از دبستان خاقاني خُنگ
(شاخه: خواندنی ها)
ارسال شده توسط moslemzade
شنبه 1 آبان 1395 - 21:17:02

اين عكس ها ي قديمي توسط يكي از معلمان قديم دبستان خاقاني خنگ آقاي طالبي از شهرستان اردبيل ارسال نموده اند.


از جناب آقاي مهدي طالبي فرزند استاد ارجمند آقاي طالبي بخاطر قبول زحمت ارسال عكس ها سپاسگزاري مينماييم. براي پدر بزرگوارشان هم از در گاه خداوند طول عمر همراه با سلامت وعافيت آرزو مي كنيم.


این خبر از طرف khong.ir
( http://khong.ir/news.php?extend.154 )