عنوان خبردعای سفره
(شاخه: فرهنگ Ùˆ آداب Ùˆ رسوم)
ارسال شده توسط moslem
يكشنبه 13 آبان 1397 - 08:26:50

الهی که این سفره معمور باد 💠 همیشه پر از نعمت و نور باد
بلایی که باشد در آفاق و دهر
💠 از این خانه و خاندان دور بادالهي به اين سفره بركت بده ..... 
به اين مائده شكر نعمت بده
همه شاد گردیم ازين زندگی .....
به بانی اين سفره رحمت بده
به خاندان ميزبان و هم ميهمان ..... 
تن سالم و شأن و شوكت بده
الهي به روز جزا بهر ما ...... 
طعام بهشتی ز جنت بدهاین خبر از طرف khong.ir
( http://khong.ir/news.php?extend.162 )