دعای سفره


الهی که این سفره معمور باد 💠 همیشه پر از نعمت و نور باد
بلایی که باشد در آفاق و دهر
💠 از این خانه و خاندان دور بادالهي به اين سفره بركت بده ..... 
به اين مائده شكر نعمت بده
همه شاد گردیم ازين زندگی .....
به بانی اين سفره رحمت بده
به خاندان ميزبان و هم ميهمان ..... 
تن سالم و شأن و شوكت بده
الهي به روز جزا بهر ما ...... 
طعام بهشتی ز جنت بده


نویسنده :moslem|فرهنگ Ùˆ آداب Ùˆ رسوم | ارسال نظر: 0 | ارسال به یک دوست  نسخه مناسب برای چاپ